V/v phối hợp lập danh sách điển hình tập thể, cá nhân về tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ III (2016-2020)

Thứ bảy - 13/06/2020 02:53 392 0
V/v phối hợp lập danh sách điển hình tập thể, cá nhân về tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện
V/v phối hợp lập danh sách điển hình tập thể, cá nhân về tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ III (2016-2020)
UBND HUYỆN CHƯ SÊ
PHÒNG NỘI VỤ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số:        /NV-TĐKT
V/v phối hợp lập danh sách điển hình tập thể, cá nhân về tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ III (2016-2020)
              Chư Sê, ngày       tháng 6 năm 2020
 

 
Kính gửi:
- Các phòng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội huyện;
- Hội Doanh nghiệp huyện Chư Sê.
         
Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/5/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chư Sê lần thứ III (2016-2020) và phát động thi đua giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Thông báo số 134/TB-BTC ngày 03/6/2020 của Ban Tổ chức về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chư Sê lần thứ III (2016-2020); Thông báo số 133/TB-BTC ngày 03/6/2020 của Ban Tổ chức về thông báo kết quả họp Ban Tổ chức Hội nghị về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chư Sê lần thứ III (2016-2020).
Thực hiện nhiệm vụ được Ban Tổ chức giao, Phòng Nội vụ đề nghị các Phòng ban, đơn vị liên qua rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 theo phân bổ của Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Chư Sê lần thứ III (2016-2020). Danh sách đại biểu đại diện cho tập thể, cá nhân điển hình gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 11/6/2020 (theo mẫu đính kèm) để kịp thời tổng hợp, trình Ban Tổ chức thống nhất, cụ thể:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện:
- Rà soát, lập danh sách 05 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Chư Sê chung sức xây dựng nông thôn mới”;
- Lựa chọn, lập danh sách đại diện 01 tập thể hoặc cá nhân điển trong Phong trào thi đua “Chư Sê chung sức xây dựng Nông thôn mới” trong tổng số 05 điển hình đã phân bổ để xây dựng phóng sự tuyên truyền trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và phát trực tiếp tại Hội nghị;
- Phối hợp, hoàn thiện bài thiện bài tham luận của đại diện 01 tập thể hoặc cá nhân để phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội nghị.
- Phối hợp trong công tác đưa đón đại biểu về tham dự Hội nghị
2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện:
- Lập danh sách 01 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng về tham dự Hội nghị;
- Lập danh sách 02 đại biểu đại diện thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu về tham dự Hội nghị;
- Rà soát, lập danh sách 05 đại biểu đại diện tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Chư Sê chung tay vì người nghèo”;
- Phối hợp trong công tác đưa đón đại biểu về tham dự Hội nghị. 
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Lập danh sách 01 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú về tham dự Hội nghị;
- Rà soát, lập danh sách 05 đại biểu đại diện cho học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu về tham dự Hội nghị.
- Phối hợp trong công tác đưa đón đại biểu về tham dự Hội nghị. 
4. Hội Doanh nghiệp huyện: Lập danh sách 03 đại biểu đại diện cho tổ chức kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Nhận được văn bàn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, khẩn trương triển khai, phối hợp thực hiện./.  
Nơi nhận:   KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- UBND huyện (B/c);
- Lưu: VT.
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   Nguyễn Diệu Thuần
   
 


BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI DIỆN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH
STT Tập thể/cá nhân (họ và tên) Chức vụ, đơn vị công tác Tóm tắt thành tích trong 05 năm (2016-2020)
I Tập thể    
  ……..    
II Cá nhân    
  Ông/bà:…….    

              Người lập                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
         (Ký, ghi rõ ho tên)                                              (Ký, đóng dấu)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây